Regulamin serwisu internetowego Femi Coaching

Dzień dobry!

Poniżej znajdziesz regulamin, w którym zawarte zostały informacje m.in. o sposobie złożenia zamówienia prowadzącego do zawarcia umowy, szczegółach dotyczących realizacji zawartej umowy, formach płatności dostępnych w serwisie, procedurze odstąpienia od umowy, czy postępowaniu reklamacyjnym.

W razie jakichkolwiek uwag, pytań, wątpliwości, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem biuro@femicoaching.pl

Pozdrawiamy i życzymy udanych zakupów

zespół Femi Coaching

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Klient – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub ułomna osoba prawna,
 2. Konsument – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zawierająca z Usługodawcą umowę niezwiązaną bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową; Konsument jest również Klientem,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://femicoaching.pl/regulamin/
 4. Serwis – serwis internetowy działający pod adresem https://femicoaching.pl/
 5. Usługodawca – Anna Sosnowska-Boroszko prowadząca działalność gospodarczą pod firmą  „PASJA Anna Sosnowska-Boroszko”, ul. Algierska 19, 03-977 Warszawa, NIP: 1131995662.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca zapewnia Klientowi możliwość zawarcia umowy o udział w warsztatach lub umowy o przeprowadzenie konsultacji indywidualnej zgodnie z informacjami zawartymi w Serwisie.
 2. Regulamin określa zasady i warunki korzystania ze Serwisu, a także prawa i obowiązki Usługodawcy i Klientów.
 3. Do korzystania z Serwisu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Klienta. Wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Klient nie może dokonać zakupu w Serwisie anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest podczas korzystania z Serwisu dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych w Serwisie.
 6. Wszystkie ceny podane na stronach Serwisu są cenami brutto.

§ 3 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Za pośrednictwem Serwisu, Usługodawca świadczy na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na zapewnianiu Klientowi możliwości przeglądania publicznie dostępnej zawartości Serwisu, na którą składają się treści tekstowe, graficzne i audiowizualne.
 2. Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Klientowi zawarcia z Usługodawcą umowy o świadczenie usług opisanych w Serwisie.
 3. Jeżeli Klient zdecyduje się założyć konto w Serwisie, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta w Serwisie. W koncie przechowywane są dane Klienta oraz historia złożonych przez niego zamówień w Serwisie. Klient loguje się do Konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła. Rejestracja konta prowadzi do zawarcia z Usługodawcą umowy o prowadzenie konta użytkownika w serwisie. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony, a Klient może w każdej chwili ją wypowiedzieć poprzez usunięcie konta użytkownika.
 4. Założenie konta w Serwisie odbywa się poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie. Klient może w każdej chwili usunąć konto z poziomu panelu zarządzania kontem lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia informacji o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta, które to informacje Usługodawca będzie przechowywał do czasu upływu przedawnienia roszczeń z umowy zawartej za pośrednictwem Serwisu.
 5. Jeżeli Klient zdecyduje się zapisać do newslettera, Usługodawca świadczy również na rzecz Klienta usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu Klientowi wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, promocjach, usługach związanych z Serwisem. Zapis do newslettera możliwy jest poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera oraz zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie zamówienia. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Usługodawcy.
 6. Usługi, o których mowa powyżej, świadczone są na rzecz Klienta nieodpłatnie. Odpłatne są natomiast umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu.
 7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Klientowi i przekazu danych w związku z korzystaniem ze Serwisu, Usługodawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 8. Usługodawca podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania Serwisu. Klient powinien poinformować Usługodawcę o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu Serwisu.
 9. Wszelkie reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oraz funkcjonowaniem Serwisu, Klient może zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail biuro@femicoaching.pl  W reklamacji Klient powinien podać dane pozwalające na jego identyfikację jako użytkownika Serwisu, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Serwisu. Usługodawca odpowie na reklamację w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania.
 10. Usługodawca dokłada wszelkich starań by zapewnić całodobowy dostęp do Serwisu, jednak zastrzega sobie prawo do stosowania krótkich przerw w dostępie z przyczyn technicznych. Administrator dołoży jednak wszelkich starań, aby przerwy techniczne trwały jak najkrócej. O planowanych przerwach technicznych Klient, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany poprzez wysyłkę wiadomości na adres e-mail przypisany do konta użytkownika.

§ 4 Składanie zamówienia

 1. Klient może złożyć zamówienie jako zarejestrowany użytkownik albo jako gość.
 2. Zarejestrowanym użytkownikiem jest Klient, który posiada konto w Serwisie. Klient może założyć konto poprzez zaznaczenie stosownego checkboxa w procesie składania zamówienia lub wypełnienie samodzielnego formularza rejestracji konta dostępnego w Serwisie.
 3. Jeżeli Klient posiada konto w Serwisie, przed złożeniem zamówienia powinien się do niego zalogować. Logowanie możliwe jest również w trakcie składania zamówienia poprzez kliknięcie w link dostępny w ramach wyświetlanego komunikatu.
 4. Złożenie zamówienia odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia po uprzednim dodaniu do koszyka interesujących Klienta usług. W formularzu konieczne jest podanie danych niezbędnych do realizacji zamówienia. Na etapie składania zamówienia następuje również wybór metody płatności za zamówienie. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu, z którym Klient powinien uprzednio się zapoznać. W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Regulaminu, Klient może skontaktować się ze Usługodawcą.
 5. Proces składania zamówienia kończy kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie. Kliknięcie w przycisk finalizujący zamówienie stanowi oświadczenie woli Klienta prowadzące do zawarcia z Usługodawcą umowy.
 6. Jeżeli Klient wybrał przy składaniu zamówienia płatność on-line, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany do bramki płatności obsługiwanej przez zewnętrznego operatora płatności celem dokonania płatności za zamówienie. Jeżeli Klient wybrał płatność przelewem bankowym, po kliknięciu w przycisk finalizujący zamówienie zostanie przekierowany na stronę Serwisu z potwierdzeniem zamówienia oraz instrukcją dokonania płatności. Zapłata za zamówienie powinna nastąpić w ciągu ………….. 3 dni od zawarcia umowy.
 7. W formularzu zamówienia Klient musi podać prawdziwe dane osobowe. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wstrzymania realizacji zamówienia w sytuacji, gdy Klient podał nieprawdziwe dane lub gdy dane te budzą uzasadnione wątpliwości Usługodawcy co do ich poprawności. W takim przypadku Klient zostanie poinformowany telefonicznie lub poprzez pocztę elektroniczną o wątpliwościach Usługodawcy. W takiej sytuacji Klientowi przysługuje prawo wyjaśnienia wszelkich okoliczności związanych z weryfikacją prawdziwości podanych danych. W przypadku braku danych pozwalających Usługodawcy na podjęcie kontaktu z Klientem, Usługodawca udzieli wszelkich wyjaśnień po podjęciu kontaktu przez Klienta.
 8. Klient oświadcza, że wszelkie dane podane przez niego w formularzu zamówienia są prawdziwe, natomiast Usługodawca nie jest zobowiązany do weryfikowania ich prawdziwości i poprawności, choć posiada takie uprawnienie zgodnie z ust. 7 powyżej.

§ 5 Płatność

 1. Dostępne metody płatności za zamówienie opisane są na stronach Serwisu oraz prezentowane są Klientowi na etapie składania zamówienia.
 2. Operatorem płatności jest PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 186, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.
 3. Jeżeli Klient poprosił o wystawienie faktury, zostanie ona doręczona Klientowi drogą elektroniczną, na adres e-mail podany w formularzu zamówienia.

§ 6 Warsztaty

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego udziału w warsztatach następuje poprzez zapewnienie Klientowi lub osobie wskazanej przez Klienta zgodnie z ust. 6 poniżej, możliwości wzięcia udziału w warsztatach w terminie wybranym przez Klienta podczas składania zamówienia.
 2. Warsztaty realizowane są zgodnie z opisem zawartym w Serwisie.
 3. Warsztaty odbywają się online za pośrednictwem platformy Zoom lub innej podobnej wskazanej przez Usługodawcę.
 4. Niewzięcie udziału w warsztatach przez Klienta, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Klienta do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za udział w warsztatach.
 5. Jeżeli Usługodawca organizuje warsztaty w kilku terminach, Klient może dokonać zmiany terminu, w którym weźmie udział w warsztatach, jeżeli poinformuje o tym fakcie Usługodawcę co najmniej 7 dni przed terminem warsztatów wynikającym ze złożonego przez Klienta zamówienia, a Usługodawca będzie w stanie zapewnić Klientowi możliwość udziału w warsztatach w innym terminie. W przeciwnym wypadku, zmiana terminu nie jest możliwa, a niewzięcie udziału w warsztatach wywołuje skutki, o których mowa w ust. 4 powyżej.
 6. Dokonując zakupu warsztatów, Klient ma prawo wskazać osobę, która weźmie udział w warsztatach. W takiej sytuacji, Klient zobowiązany jest przekazać dane uczestnika warsztatów w ciągu 3 dni od zawarcia umowy. Klient może zmienić dane uczestnika warsztatów najpóźniej na 7 dni przed terminem warsztatów. Przekazanie danych warsztatów jest jednoznaczne z oświadczeniem, że Klient jest uprawniony do przekazania tych danych oraz poinformował o tym fakcie uczestnika warsztatów.
 7. Wszystkie materiały udostępnione przez Usługodawcę podczas warsztatów lub w związku z nimi stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie na podstawie ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i mogą być wykorzystywane przez Klientów wyłącznie do użytku osobistego.

§ 7 Konsultacje/Coaching

 1. Realizacja zamówienia dotyczącego konsultacji lu coachingu następuje poprzez zapewnienie Klientowi możliwości odbycia z Usługodawcą indywidualnej konsultacji lub coachingu (na żywo albo on-line) przez czas wynikający ze złożonego zamówienia.
 2. Termin i sposób realizacji zamówienia dotyczącego konsultacji lub coachingu został wskazany w Serwisie. Klient samodzielnie wybiera wygodny dla siebie termin konsultacji lub coachingu.
 3. W przypadku konieczności zmiany terminu konsultacji lub coachingu, istnieje taka możliwość, z tym zastrzeżeniem, że wykupione godziny konsultacji lub coachingu  muszą zostać wykorzystane w ciągu 30 dni od zawarcia umowy. Dla zmiany terminu konsultacji lub coachingu konieczne jest wyrażenie zgody przez Usługodawcę. Nowy termin konsultacji ustalany jest wspólnie przez Usługodawcę i Klienta drogą wymiany wiadomości e-mail.
 4. Przed konsultacją lub coachingiem może istnieć konieczność przekazania Usługodawcy dodatkowych informacji, o które Usługodawca poprosi za pośrednictwem poczty elektronicznej.
 5. Niewykorzystanie przez Klienta wykupionych godzin konsultacji lub coachingu w ciągu 30 dni od zawarcia umowy, za wyjątkiem sytuacji, w której Klient skutecznie odstąpił od umowy albo doszło do rozwiązania umowy za porozumieniem stron, nie uprawnia Klienta do zwrotu wynagrodzenia zapłaconego Usługodawcy za zakupioną konsultację lub coaching.
 6. Klient nie może dzielić wykupionego czasu konsultacji lub coachingu na więcej niż jedno spotkanie z Usługodawcą, chyba że co innego wynika z informacji widocznych w Serwisie. Jeżeli konsultacja lub coaching trwa krócej niż wskazany w Serwisie czas, ze względu na okoliczności leżące po stronie Klienta, niewykorzystany czas konsultacji lub coachingu  przepada.
 7. Usługodawca przewiduje możliwość jednorazowego skorzystania przez Klienta z darmowej konsultacji. Formularz zapisu na spotkanie oraz szczegóły dotyczące realizacji tej konsultacji zostały opisane w Serwisie pod adresem: https://femicoaching.pl/pierwsze-spotkanie/. W zakresie nieopisanym w Serwisie odpowiednie zastosowanie znajdują postanowienia z ust. 1-6 powyżej.

§ 8 Odstąpienie od umowy

 1. Konsument, który zawarł z Usługodawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Począwszy od 01.01.2021 r., prawo do odstąpienia od umowy na zasadach opisanych w niniejszym paragrafie oraz wynikających z ustawy o prawach konsumenta przysługuje również osobie fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. W związku z tym, gdy w ramach niniejszego paragrafu mowa jest o uprawnieniach Konsumenta, począwszy od 01.01.2021 r. uprawnienia te dotyczą również osoby spełniającej powyższe kryteria.
 3. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o świadczenie usług, jeżeli Usługodawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę utraci prawo odstąpienia od umowy,
 4. Aby odstąpić od umowy, Konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 5. Konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, dostępnego pod adresem https://…………… jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Konsument wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 7. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od Konsumenta płatności niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie. W każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z formą zwrotu płatności.

§ 9 Odpowiedzialność za wady

 1. Usługodawca ma obowiązek wykonać usługę w sposób należyty.
 2. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli usługa została wykonana w sposób nienależyty.
 3. Jeśli Klient stwierdzi nienależyte wykonanej usługi powinien poinformować o tym Usługodawcę, określając jednocześnie swoje roszczenia lub składając oświadczenie stosownej treści.
 4. Klient może skorzystać z formularza reklamacyjnego, dostępnego pod adresem https://……………, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. Klient może kontaktować się z Usługodawcą zarówno pocztą tradycyjną, jak również pocztą elektroniczną.
 6. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez Klienta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.
 7. Szczegóły dotyczące rękojmi Usługodawcy regulują przepisy Kodeksu cywilnego (art. 556 – 576).
 8. Począwszy od 01.01.2021 r., przepisy w zakresie rękojmi Usługodawcy dotyczące Konsumentów, znajdują zastosowanie również do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

§ 10 Dane osobowe i pliki cookies

 1. Administratorem danych osobowych Klienta jest Usługodawca.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. zawarcie i wykonanie umowy o prowadzenie konta użytkownika – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  2. zawarcie i wykonanie umowy – art. 6 ust. 1 lit. b RODO,
  3. realizacja obowiązków podatkowo-księgowych – art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. obrona, dochodzenia lub ustalenie roszczeń związanych z umową, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  5. tworzenie archiwum na potrzeby ewentualnej konieczności obrony, ustalenia lub dochodzenia roszczeń – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  6. obsługa zapytań kierowanych przez Klientów nieprowadzących jeszcze do zawarcia umowy, co jest prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Usługodawcę – art. 6 ust. 1 lit. f RODO,
  7. wysyłka newslettera, po uprzednio wyrażonej zgodzie – art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
 3. W procesach przetwarzania danych osobowych, jako podmioty przetwarzające, mogą brać udział: hostingodawca, dostawcy oprogramowania, w którym przetwarzane są dane osobowe (np. system mailingowy, system fakturowy), podwykonawcy uzyskujący dostęp do danych osobowych w związku z realizacją swoich obowiązków lub zlecanych im usług. Wszystkie podmioty przetwarzające związane są z Usługodawcą umowami powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane kancelariom prawnym w celu świadczenia na rzecz Usługodawcy pomocy prawnej, jeżeli takowa pomoc będzie wymagała dostępu do danych osobowych. Ponadto, dane osobowe mogą być przekazywane do urzędów skarbowych w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków podatkowo-rozliczeniowo-księgowych oraz podmiotom, organom lub instytucjom uprawnionym do uzyskania dostępu do danych na podstawie przepisów prawa, takim jak służby policyjne, bezpieczeństwa, sądy, prokuratury.
 5. Dane osobowe Klienta usuwane są po upływie terminu przedawnienia z umowy zawartej z Usługodawcą, za wyjątkiem danych zawartych w dokumentacji księgowej, które przechowywane są przez okres wymagany przez przepisy prawa oraz za wyjątkiem danych znajdujących się w systemie mailingowym, które przechowywane są przez cały okres funkcjonowania newslettera w celu zapewnienia sobie możliwości wykazania chwili zapisu do newslettera oraz chwili wypisania się z newslettera, co stanowi uzasadniony interes administratora, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeżeli termin przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych, karalności na gruncie przepisów prawa karnego lub ukarania na gruncie przepisów prawa administracyjnego upływałby po zakończeniu prowadzenia działalności, dane zostaną usunięte po upływie tego terminu.
 6. Uprawnienia Klienta związane z przetwarzaniem danych osobowych: prawo do żądania od Usługodawcy dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 7. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, ale niezbędne by skontaktować się z Usługodawcą, zawrzeć umowę lub zapisać się do newslettera.
 8. Serwis wykorzystuje technologię plików cookies. Pliki cookies własne wykorzystywane są w celu prawidłowego funkcjonowania Serwisu oraz w celach statystycznych związanych z określaniem lokalizacji Klienta. Pliki cookies podmiotów trzecich wiążą się z korzystaniem przez Usługodawcę z narzędzi zapewnianych przez podmioty trzecie:
  1. Google Analytics,
  2. Google AdSense,
  3. Facebook Custom Audiences,
  4. HotJar,
  5. cookies narzędzi społecznościowych,
  6. YouTube.
 9. Szczegóły związane z danymi osobowymi oraz plikami cookies opisane zostały w polityce prywatności dostępnej pod adresem https://femicoaching.pl/regulamin/

§ 11 Prawa własności intelektualnej

 1. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że treści dostępne na stronach Serwisu, treści cyfrowe dostępne w Serwisie,  materiały przekazywane podczas konsultacji lub warsztatów mogą stanowić utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do których prawa autorskie przysługują Usługodawcy.
 2. Usługodawca poucza niniejszym Klienta, że dalsze rozpowszechnianie treści objętych prawami autorskimi przez Klienta bez zgody Usługodawcy, za wyjątkiem korzystania z treści w ramach dozwolonego użytku osobistego, stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Usługodawcy i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 12 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 1. Usługodawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku z zawartymi umowami na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
 2. Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Między innymi, Konsument ma możliwość:
  1. zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego z wnioskiem o rozstrzygnięciu sporu wynikłego z zawartej umowy,
  2. zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem a Usługodawcą,
  3. skorzystania z pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika prawa konsumenta lub organizacji społecznej, do której statutowych zadań należy ochrona konsumentów.
 3. Bardziej szczegółowych informacji na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, Konsument może szukać na stronie internetowej http://polubownie.uokik.gov.pl.
 4. Konsument może również skorzystać z platformy ODR, która dostępna jest pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma służy rozstrzyganiu sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami dążącymi do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy.

§ 13 Postanowienia końcowe

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania oraz odwoływania ofert, promocji oraz do zmiany cen produktów na stronach Serwisu bez uszczerbku dla praw nabytych przez Klienta, w tym w szczególności warunków umów zawartych przed dokonaniem zmiany.
 2. Usługodawca zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się Regulamin obowiązujący w dacie zawarcia umowy. Klient, który posiada konto użytkownika w Serwisie, zostanie poinformowany o każdej zmianie Regulaminu na adres e-mail przypisany do konta użytkownika. W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Klient może wypowiedzieć umowę o prowadzenie konta użytkownika ze skutkiem natychmiastowym (usunąć konto użytkownika) bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów.
 3. Prawem właściwym dla umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu  jest prawo polskie. Wybór prawa obcego nie pozbawia jednak Konsumenta jego praw wynikających z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa państwa stałego miejsca jego zamieszkania.
 4. Wszelkie spory związane z umowami zawieranymi za pośrednictwem Serwisu będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu na miejsce stałego wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę. Postanowienie to nie znajduje zastosowania do Konsumentów, w przypadku których właściwość rozpatrywana jest na zasadach ogólnych. Począwszy od 01.01.2021 r. postanowienie to nie znajduje również zastosowania do osoby fizycznej zawierającej z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w przypadku takiej osoby właściwość sądu rozpatrywana jest na zasadach ogólnych.
 5. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 15.01.2021r.
 6. Wszystkie archiwalne wersje Regulaminu dostępne są do ściągnięcia w formacie .pdf – linki znajdują się poniżej Regulaminu.

 

0
  0
  Twój koszyk
  Twój koszyk jest pustyWróć do sklepu